Binnen bepaalde bedrijfstakken zijn werknemers op grond van de wet verplicht deel te nemen aan een pensioenregeling. Deze pensioenregeling wordt dan uitgevoerd in een bedrijfstakpensioenfonds (Bpf). Bekende bedrijfstakken met verplicht gestelde bpf-en zijn bijvoorbeeld de bouw, metalektro, het overheidspersoneel en de zorg. De werkgever in de bedrijfstak waarvoor deelnemen in een fonds verplicht is, dient de werknemers aan te melden bij het fonds en pensioenpremies aan het fonds af te dragen. Ook werkgevers die voor hun werknemers een andere pensioenregeling hebben afgesloten, zijn verplicht om mee te doen.

Het is voor werknemers van groot belang of zij onder de reikwijdte van een bedrijfstakpensioenfonds vallen. De werknemer die onder de verplichtstelling valt, heeft namelijk recht op pensioen van dit bedrijfstakpensioenfonds, ook als zijn werkgever nooit premies heeft afgedragen. Wordt een werkgever aangesproken door een bedrijfstakpensioenfonds omdat zij geen premie afdraagt voor haar werknemers, dan kan het fonds tot vijf jaren terug de premie opeisen. Als een werkgever het daarmee niet eens is, dan zal de rechter moeten beoordelen of de werknemers deelnemers zijn van het fonds.

Zo bestaat er een bedrijfstakpensioenfonds voor de Zoetwarenindustrie. De deelneming in Bpf Zoetwaren is verplicht voor werknemers die in dienst zijn van ondernemingen behorende tot de zoetwarenindustrie. Het ging in de zaak Primus Wafer Paper B.V. versus het Bpf Zoetwaren om de vraag of Primus onder de verplichtstelling valt. Primus maakt ‘ouwel’: eetbaar papier dat bijvoorbeeld dient als bodem bij wafels. Ouwel is niet genoemd in het verplichtstellingsbesluit, maar toch valt ouwel volgens het fonds en de kantonrechter onder de reikwijdte. Het Hof oordeelde echter anders: de stelling van het fonds dat ouwel een soort van wafel is en dat wafels onder de verplichtstelling vallen, werd verworpen omdat volgens Van Dale een wafel een “een baksel uit een wafelijzer” is, wat van ouwel niet kan worden gezegd.

Recenter is een uitspraak van de rechtbank Rotterdam waarin uitgemaakt werd dat een ‘pannenkoek’ geen ‘koek’ is. Ook in die zaak haalde het fonds Van Dale erbij maar de kantonrechter oordeelde dat pannenkoeken en poffertjes volgens algemene maatschappelijke opvattingen niet als koek worden gezien.

Deze uitspraken maken duidelijk dat over dit onderwerp op het scherpst van de snede wordt geprocedeerd. In deze twee uitspraken kreeg de werkgever gelijk, maar regelmatig trekt het fonds aan het langste eind. Het gevolg is torenhoge bedragen aan achterstallige premies en schadevergoeding die aan het Fonds afgedragen moeten worden. Dus wees op uw hoede, en als u vermoedt dat u wellicht onder een verplicht fonds valt, schroom dan niet om advies bij een deskundige in te winnen.

- Advertentie -