De tijd dat box 3 (sparen en beleggen) als “pretbox” fungeerde, ligt achter ons. Het rendement op spaarrekeningen is laag terwijl in box 3 belasting wordt geheven aan de hand van fictieve rendementen (ook: forfaitaire rendementen) die in de praktijk lang niet altijd worden gehaald. Door gebruik te maken van “box-hoppen” met de eigen bv kan een interessant belastingvoordeel worden behaald, omdat binnen de bv belasting verschuldigd is over het daadwerkelijk behaalde rendement (box 2). Een alternatief is het vermogen onderbrengen in een (open) fonds voor gemene rekening (hierna: (O)FGR). Hiermee kan op een relatief eenvoudige manier de belastingheffing over het vermogen worden verlaagd.

Fonds voor gemene rekening
Een FGR is een organisatievorm om een collectief vermogen bijeen te brengen. Voor de inrichting ervan zijn minimaal twee participanten vereist, waarbij geen van de participanten een belang van méér dan 90% mag hebben. Als de participanten in gemeenschap van goederen gehuwd zijn, wordt dit niet als “voor gemene rekening” gezien. Introductie van (eenvoudige) huwelijkse voorwaarden is dan vereist. Een minderjarig kind van de 1e participant kan niet als 2e participant optreden.

Lagere belastingheffing
Binnen de FGR is vennootschapsbelasting verschuldigd over het daadwerkelijk gemaakte rendement, tevens is inkomstenbelasting aan de orde als het vermogen weer uit de FGR wordt gehaald. Afhankelijk van het gemaakte rendement, is per saldo veel lagere belastingheffing aan de orde dan in box 3.

Wanneer is een FGR interessant?
Een FGR is interessant bij laag renderend box 3-vermogen vanaf circa € 300.000. Bij een rendement van 0,2% is de belastingbesparing ruim € 6.000. Pas als meer dan circa 6% rendement op het vermogen wordt gemaakt is box 3 voordeliger dan de heffing binnen de FGR. Uw verlaagde vermogenspositie in box 3 kan tevens voordeel opleveren voor de toeslagen en eigen bijdrage voor de zorg.

Timing
Bij box-hoppen is timing cruciaal. Het is zaak het vermogen vóór 1 januari van enig jaar in de OFGR in te brengen, zodat het vermogen op de box 3-peildatum (1 januari van elk jaar) lager uitvalt.

Conclusie
Bij laag renderend vermogen is de heffing in box 3 erg hoog gezien het forfaitaire rendement dat u geacht wordt te behalen op uw vermogen. Het fonds voor gemene rekening kan een mooie oplossing zijn voor het verlagen van deze hoge belastingdruk, aangezien bij een FGR heffing in box 2 aan de orde is. Heffing in box 2 is bij laag renderend vermogen interessanter, omdat daar belasting wordt betaald over het daadwerkelijke rendement.

Het is zaak u goed te laten adviseren over de voorwaarden van de op te zetten structuur. KroeseWevers beschikt over jarenlange ervaring met het inrichten van fondsen voor gemene rekening. Neemt u bij vragen hierover of over “box-hoppen” in het algemeen gerust contact op met mr. B. (Boris) Meinders, via 053-850 49 00 / boris.meinders@kroesewevers.nl.

- Advertentie -