Wat was voor jullie bedrijvenkring het hoogtepunt c.q. dieptepunt in 2019? Waar gaan jullie in 2020 mee aan de slag? En wat wordt de grootste uitdaging voor ondernemers en voor jullie als bedrijvenkring? Driesteden Business legde deze vragen voor aan de voorzitters van een drietal bedrijvenkringen in de Stedendriehoek.

Priscilla Trip, voorzitter Bedrijvenkring
Apeldoorn (BKA)
Terugkijkend noemt Priscilla Trip het energieproject in Apeldoorn-Zuid als geslaagd. Dankzij de inzet van de BKA werd subsidie verkregen van gemeente en provincie voor het uitvoeren van honderd energiescans in 2020. “BKA-leden kunnen zich hiervoor opgeven en onderzoeken welke maatregelen zij kunnen treffen om energiebesparingen te realiseren”, zegt ze. “Als het een succes blijkt, kunnen we dit ook uitrollen op andere bedrijventerreinen in Apeldoorn.” Daarnaast is de BKA onderdeel van de Economische Alliantie Apeldoorn, een samenwerkingsverband van overheid, onderwijs (Aventus) en ondernemers (BKA, VNONCW) om Apeldoorn economisch nog sterker te maken; ook Rabobank is partner. “Binnen die Economische Alliantie stimuleren we initiatieven rond vestigingsklimaat, arbeidsmarkt en duurzaamheid, thema’s waar elke ondernemer mee te maken heeft.”

Uitdagingen
Niet alle projecten slagen, erkent Trip. “Vorig jaar was asbestsanering heel actueel. We hebben toen met enkele van onze leden uit die sector de mogelijkheden onderzocht om leden een voordelig aanbod te doen. Door uitstel van de wetgeving kwam dit initiatief niet van de grond. En ook een project om de logistieke sector te promoten, strandde op een gebrek aan animo en geld”, vertelt ze. Die constateringen raken aan de uitdagingen voor elke bedrijvenkring: het vinden en behouden van voldoende leden, zelf van toegevoegde waarde blijven en uitdragen wat de kring doet. “De BKA bestaat inmiddels 26 jaar en is de oudste en grootste bedrijvenkring in Apeldoorn. Ons bestaansrecht rust op vier pijlers: belangenbehartiging, kennisdeling & voorlichting, netwerk en collectiviteit”, aldus Trip. “Ondernemers willen altijd snelheid en concrete acties. Heel logisch, maar onze inzet is niet altijd direct zichtbaar. Voor sommige initiatieven, helemaal als je te maken hebt met overheden, is een lange adem nodig. Ons bestuur doet dit op vrijwillige basis, vaak naast het runnen van hun eigen onderneming, wat ook tijd kost.”

Nauwe contacten
Ook samenwerken met andere partners is voor de BKA van belang. Binnenkort staat er een bijeenkomst gepland in het kader van het initiatief Apeldoorn Financieel Fit, georganiseerd in samenwerking met Stichting Over Rood, VNO-NCW, de samenwerkende woningcorporaties en de gemeente Apeldoorn. Doel hiervan is ondernemers bewust te maken van medewerkers met schuldenproblematiek en ze concrete handvatten te geven hoe daar mee om te gaan. Naast de activiteiten in en voor Apeldoorn onderhoudt de BKA nauw contact over andere initiatieven met diverse partijen uit de Cleantechregio. “Zo zijn er concrete plannen voor een vervolg op ‘Made in Apeldoorn’, naar Deventer voorbeeld, gekoppeld aan een stageportaal.” Als grootste uitdaging voor ondernemers noemt jurist Trip de wet- en regelgeving in alle facetten. “Van stikstofproblematiek en personeelsbeleid tot vergunningen en energie. Op alle vlakken proberen we als BKA een rol te spelen en ondernemers zo veel mogelijk te faciliteren.”

Ellen Marks, voorzitter van de Deventer Kring van Werkgevers (DKW)
Ellen Marks kijkt met gepaste trots terug op het feit dat de DKW haar kenniskringen nieuw leven ingeblazen heeft; ook de banden met de gemeente werden aangehaald. “De kenniskringen HRM, Finance, ICT en DKA (Deventer Kring van Assistenten) worden gewaardeerd en blijken een mooi platform te zijn voor kennisdeling tussen medewerkers van onze DKW-leden”, vertelt ze. “En met de gemeente hebben we afgesproken dat we minimaal één keer per kwartaal op basis van gezamenlijk bepaalde thema’s samen de balans opmaken en afstemmen wie waar actie op zou kunnen zetten. Denk aan thema’s als energie, infrastructuur bedrijventerreinen maar ook human capital: hoe we met elkaar optimale participatie handen en voeten kunnen geven.”

Drievoudige opdracht
Voor 2020 ligt de focus op de drievoudige opdracht van de DKW: belangenbehartiging voor de leden, themabijeenkomsten over actuele vraagstukken die leven bij de achterban en kennisdeling via de kenniskringbijeenkomsten. “Daarnaast participeert de DKW actief in DEP, het Deventer Economisch Perspectief. Samen met MKB Deventer, Parkmanagement, VNO NCW en de gemeente hebben we een economische agenda opgesteld met concrete projecten rond bijvoorbeeld werklocaties van de toekomst en human capital vraagstukken.”

Slimme oplossingen
De krapte op de arbeidsmarkt noemt Marks de grootste uitdaging voor ondernemers. “De kunst is daar samen slimme oplossingen voor te bedenken. Dit is ook een belangrijk onderwerp vanuit DEP en de Strategische Board Stedendriehoek”, zegt ze. “En voor een deel van de bedrijven zal die uitdaging zeker ook liggen in de restricties in verband met met milieunormen zoals PFAS en stikstof.” Voor de bedrijvenkring zelf bestaat de uitdaging erin (h)erkend te worden als belangrijke belangenbehartiger van het bedrijfsleven richting de overheden, met name lokaal. “En verder om, samen met de andere bedrijvenverenigingen, concrete resultaten te boeken op onze DEP-agenda. Ik heb er alle vertrouwen in dat we op beide uitdagingen goede resultaten gaan boeken.”Robbert Veenendaal, voorzitter Bedrijvenkring Zutphen (BKZ)

Een van de hoogtepunten afgelopen jaar was voor Robbert Veenendaal de komst van Motrac Industries. “Dit bedrijf keert na 25 jaar weer terug naar Zutphen en start dit voorjaar de bouw van een nieuw pand op bedrijventerrein de Revelhorst. Motrac Industries, onderdeel van Royal Reesink, is gespecialiseerd in hydraulische en elektrische aandrijftechniek”, vertelt hij. Daarnaast heeft de BKZ haar website vernieuwd en geïntegreerd met die van Parkmanagement Zutphen. “Alle info is nu op één centraal punt te lezen, en elektronische nieuwsbrieven worden niet langer dubbel verzonden naar ondernemers.” Tot slot toont Veenendaal zich tevreden over de goede opkomst op de bijeenkomsten van BKZ. “Een bewijs voor onze rol als verbinder en netwerkorganisatie.”

Bezuinigingen
Ook in Zutphen was het niet alleen hosanna in 2019. “Het dieptepunt waren echt de PAS (Programma Aanpak Stikstof) en de PFAS-crises, waardoor een aantal projecten vertraging heeft opgelopen. Denk aan de ontsluiting van Zutphen via de N348 en de A1. Dus hebben we nog steeds te maken met dagelijkse files en onveiligheid”, stelt hij. Daarnaast blijft de gemeente Zutphen kampen met bezuinigingen. “Zutphen krijgt er taken bij van het Rijk, echter niet de benodigde middelen. De OZB verhogen kan niet steeds een van de oplossingen zijn, we zien het tarief in Zutphen niet graag hoger worden dan in omliggende gemeenten.”

Nog alerter
Voor 2020 heeft Veenendaal zijn prioriteiten al scherp. “Nog alerter zijn, bijvoorbeeld op mogelijke subsidies die er in Gelderland en bij het Rijk beschikbaar zijn, elkaar beter informeren, kansen pakken samen met mensen die willen ondernemen in Zutphen. En zien dat we Cleantech ook in Zutphen goed op de rit krijgen door de samenwerking met de regio en de provincie te verbeteren.” Wat de uitdagingen voor ondernemers betreft, sluit Veenendaal zich aan bij de BKA-voorzitter. “Inspelen op de steeds veranderende wetgeving blijft een lastig punt voor veel ondernemers. Er komt vanuit het Haagse nogal wat op hen af, (lokale) lasten blijven stijgen en veel dingen worden (nog) niet opgepakt door de overheid vanwege de bezuinigingen. Ergens gaat hier bestuurlijk iets mis, wetende dat de provincie Gelderland 4 miljard euro in kas heeft”, zegt hij. “Daarnaast is de aansluiting met onderwijs voor ondernemers een grote uitdaging, net als het regionaal voldoende gekwalificeerd personeel vinden en binden.”

Vaker samen optrekken
Ook de BKZ zelf stroopt in 2020 de mouwen weer op. “We willen ondernemers meer bij de politiek en bij elkaar betrekken. Iedereen is druk en heeft daardoor niet altijd tijd voor het algemene ondernemersbelang of zin om daar tijd voor vrij te maken. En ook in een gemeente gaat het niet vanzelf. Het is dus zaak dat Zutphense ondernemers en Zutphen vaker samen optrekken richting provincie en Den Haag. Dan krijgen we zaken zoals een betere ontsluiting richting de A1 sneller op de agenda en hopelijk spoedig gerealiseerd.”

- Advertentie -