Het nieuwe bestuur van de provincie Gelderland heeft er duidelijk zin in. Zo blijkt uit de juichende openingszinnen van het coalitieakkoord voor de komende vier jaar. “Gelderland, de mooiste provincie van Nederland! We zijn trots op de krachtige economie, op het gebied van de maakindustrie, voeding, energie en gezondheid, op de sterke kennisinstellingen op mbo-, hbo-, en wo-niveau. Producten, diensten en oplossingen uit Gelderland zijn wereldwijd te vinden, in de koelkast en in de kledingkast.”

Volgens het coalitieakkoord wijzen alle indicatoren erop dat Gelderland er economisch gezien redelijk voorstaat en zich beweegt naar een prima concurrentiepositie. Maar de groei van de Gelderse economie wordt deels geremd door een tekort aan arbeidskrachten, met name in de zorg en de techniek. “

Bijvoorbeeld de maakindustrie in de Achterhoek kent diverse bedrijven die werken op wereldniveau. De toekomst van deze bedrijven is mede afhankelijk van de aanwezigheid van technisch personeel en de huisvestingsperspectieven voor huidige en toekomstige medewerkers.”

Innovaties
“Om wendbaar en robuust te zijn, dient de kennisinfrastructuur,” aldus het akkoord, “op orde te blijven. Die infrastructuur vormt immers de basis voor veel innovaties. Voor de provincie staat het versterken van innovaties de komende jaren centraal. Zowel om de positie van mkb-bedrijven te verbeteren als om klimaatdoelstellingen te verwezenlijken.”

Werklocaties
Waar het gaat om het vinden van voldoende passende werklocaties, kiest Gelderland voor de bestaande regionale programma’s, waarbij uitbreiding van bedrijventerreinen of de aanleg van nieuwe locaties moeten beantwoorden aan de vraag. Zoals ook de actualiteit is in de regio Noord-Veluwe. Deze regio streeft zowel in kwantiteit (de hoeveelheid hectares) als in kwaliteit naar een balans tussen vraag en aanbod. “Het bedrijfsleven dient op de Noord-Veluwe te kunnen beschikken over passende werklocaties om te kunnen investeren en groeien. De aanleg van nieuwe terreinen mag echter niet leiden tot verpaupering van de bestaande terreinen. De achtergebleven terreinen dienen daarom oftewel een andere bedrijfsfunctie, of een andere passende stedelijke functie te krijgen,” aldus de tekst van het Regionaal Programma Werklocaties. Dit programma heeft als doel om zorgvuldig met de ruimtebehoeften op de Noord-Veluwe om te gaan. Het streven is gericht op de vestiging van het juiste bedrijf op de juiste plek. “De bedrijventerreinen dienen kwalitatief te voldoen aan de locatie- en vestigingseisen van de ruimtevragers. En er moet vermeden worden dat er een kwantitatief overaanbod in de regio in stand wordt gehouden.”

Duurzaamheid
Gelderland heeft al eerder een ambitieuze koers uitgezet richting klimaatdoelstellingen. In de komende bestuursperiode worden de doelen nog eens aangescherpt. De provincie wil in 2030 een CO2-reductie van 55 procent gerealiseerd hebben en legt daarmee de lat hoger dan de landelijke doelstellingen. Om dat te bereiken vraagt het provinciebestuur om intensieve samenwerking met inwoners en bedrijven. “Gelderland kent een groot aantal innovatieve bedrijven en kennisinstellingen op het terrein van schone energie, hernieuwbare energie en reductie van de uitstoot van broeikasgassen. Wij dagen hen uit om mee te denken en bij te dragen aan het behalen van de doelstellingen. Het inzetten van de Gelderse innovatiekracht is niet alleen goed voor de energietransitie in de provincie, maar ook voor deze bedrijven en kennisinstellingen. Het zou mooi zijn wanneer de Gelderse energiesector voor de transitie een leidende rol weet te bemachtigen door omzet en innovaties.”

Vrijetijdseconomie
Het coalitieakkoord benadrukt dat recreatie en toerisme voor Gelderland van grote economische waarde zijn. “We blijven doorgaan met het promoten van onze streken. En we stimuleren innovatie als het gaat om groene recreatie. We ondersteunen ondernemers en gemeenten om te komen tot adequate verblijfsaccommodaties. De campagne: ‘Gelderland levert je mooie streken’ heeft de laatste tijd zijn vruchten afgeworpen. De Veluwe is een topbestemming voor binnenlandse vakanties en met steun van de provincie is de revitalisering van vakantieparken ter hand genomen.”

We blijven doorgaan met het promoten van onze streken. En we stimuleren innovatie als het gaat om groene recreatie

De agrarische sector
“Gelderland,” stelt het coalitieakkoord, “is de provincie met het meeste groen van Nederland met de Veluwe als grootste aaneengesloten natuurgebied. Groen is van belang voor het welzijn van de mensen die in Gelderland wonen of recreëren, voor het versterken van de biodiversiteit en voor het dempen van de effecten van klimaatveranderingen. Boeren en tuinders zijn een onmisbare economische pijler en kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken op het gebied van landbouw, natuur en milieu. Het provinciebestuur kiest voor een verduurzaming van het platteland. Een economisch gezonde, ecologisch duurzame en maatschappelijk gewenste land- en tuinbouwsector is essentieel om te kunnen beschikken over een toekomstbestendige voedselvoorziening.

De huidige voedselproductie is het resultaat van decennialang onderwijs en beleid dat schaalvergroting, intensief grondgebruik en goedkoop voedsel centraal stelde. In deze eeuw staan we voor een nieuwe uitdaging: voedselproductie met herstel van biodiversiteit, landschappen en kringlopen. De richting die ons voor ogen staat is een ‘natuurinclusieve’ kringlooplandbouw met een duurzaam verdienmodel. Hiermee bedoelen we een economisch rendabel landbouwsysteem dat optimaal beheer van natuurlijke hulpbronnen duurzaam integreert in de bedrijfsvoering. Inclusief zorg voor de ecologische functies en de biodiversiteit op en om het bedrijf.”

De Veluwe is een topbestemming voor binnenlandse vakanties

Veranderingen in de buitengebieden
Zeker op de Noord-Veluwe is de landbouw een belangrijke grondgebruiker en beeldbepalend voor de uitstraling van het gebied. De Economic Board Noord-Veluwe wijst op de grote veranderingen die de laatste jaren in deze sector hebben plaatsgevonden. “De bedrijfscomplexen zijn in omvang sterk toegenomen, terwijl de werkgelegenheid is afgenomen. Steeds meer boeren stoppen met hun bedrijfsvoering, waardoor grote oppervlaktes aan schuren, gebouwen en percelen vrijkomen. In delen van de regio is herinrichting of transformatie noodzakelijk. Met het oog op het stimuleren van nieuwe economische impulsen en het behouden en versterken van de leefbaarheid in kleine dorpen en gemeenschappen.”

- Advertentie -