Het aantal werknemers dat na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd doorwerkt, stijgt. Een AOW’er beschikt vaak over veel vakinhoudelijke kennis en zeker als die AOW’er nog fit is, kan het voor een werkgever aantrekkelijk zijn hem of haar te laten doorwerken.

Tot voor kort wilden werkgevers de AOW’ers wel laten doorwerken, maar zagen zij op tegen het weinig flexibele ontslagrecht en de hoge kosten bij ziekte van de AOW’er. Met de komst van de WWZ, maar vooral door de wet “Werken na de AOW-gerechtigde leeftijd” die per 1 januari jl. in werking is getreden, is het voor werkgevers veel aantrekkelijker geworden AOW’ers te laten doorwerken. Zo duurt het langer voordat er een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat. Bovendien is de loondoorbetalingsverplichting bij ziekte beperkt en is het eenvoudiger de arbeidsovereenkomst met een AOW’er te beëindigen. Flexibelere contracten Met een werknemer die de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet heeft bereikt, kan je (tenzij een toepasselijke cao anders bepaalt) drie arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd binnen twee jaar aangaan. Pas daarna ontstaat er een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Een werkgever kan vanaf 1 januari jl. met AOW’ers zes arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd binnen vier jaar aangaan voordat er een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat. Dat biedt een werkgever veel meer flexibiliteit. Mocht de werknemer voordat hij de AOW-gerechtigde leeftijd bereikte, al voor onbepaalde tijd in dienst zijn van de werkgever, dan is het wel van belang na te gaan of die arbeidsovereenkomst is geëindigd. Pas daarna kan namelijk een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd worden aangegaan.

Ziekte Als een werknemer die de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet heeft bereikt ziek wordt, moet de werkgever gedurende 104 weken (een deel van) het salaris doorbetalen. Voor AOW’ers geldt op dit moment een doorbetalingsverplichting van 13 weken. In de toekomst wordt die verplichting beperkt tot 6 weken. Bovendien gaat de reïntegratieverplichting van de werkgever minder ver. Een arbeidsovereenkomst met een werknemer die de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet heeft bereikt, kan je niet opzeggen als de werknemer ziek is. Met een AOW’er kan dat na 13 en in de toekomst 6 weken, wel.

Beëindiging van de arbeidsovereenkomst
Ook het beëindigen van de arbeidsovereenkomst met de AOW’er is makkelijker. Met een AOW’er kan je de arbeidsovereenkomst opzeggen wegens het bereikt hebben van de AOW-gerechtigde leeftijd. Daar hoeft geen UWV of kantonrechter aan te pas te komen. Bovendien geldt er een opzegtermijn van één maand voor beide partijen en is de werkgever geen transitievergoeding verschuldigd.

Kortom
De WWZ en de Wet doorwerken na de AOW-gerechtigde leeftijd bieden kansen voor de werkgever omdat de risico’s die een werkgever loopt, beperkt zijn. Hoewel de overheid over het algemeen steeds meer risico’s bij werkgevers legt, vormt deze wetgeving daarop een gunstige uitzondering. En of werknemers daardoor worden benadeeld? Dat lijkt gezien het vangnet van de AOW dat ze hebben, wel mee te vallen. Deze soepelere regels vergroten hun kansen op de arbeidsmarkt.

 

- Advertentie -