Wie kent niet de Sociaal-Economische Raad (SER), het belangrijkste adviesorgaan voor het Kabinet en het parlement als het gaat om sociaal-economische vraagstukken? De onafhankelijke SER is samengesteld uit vertegenwoordigers van zowel werkgeversorganisaties als  werknemersorganisaties alsmede door de Kroon benoemde onafhankelijke deskundigen. De SER geeft zowel gevraagde als ongevraagde adviezen op het brede terrein van economie en arbeidsmarkt, maar ook over pensioenen, onderwijs en het landelijke Energieakkoord. De SER speelt een hoofdrol in de Nederlandse overlegeconomie.

Op 1 oktober 2020 bestond de SER 70 jaar. Minister Koolmees zei toen het volgende: “De SER is de polder op zijn best. Dat komt door de combinatie van geleerde Kroonleden, en de meer praktisch gerichte vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers. Daardoor bevatten SER-adviezen niet alleen deskundige analyses, maar ook aanbevelingen die op maatschappelijk draagvlak kunnen rekenen.“

Naast de landelijke SER zijn er vier provinciale SER’en: SER Brabant, SER Noord-Nederland, SER Overijssel en SER Zeeland. De SER Overijssel viert in januari 2021 haar 40-jarig bestaan, en is in 2006 ontstaan uit de Sociaal-Economische Advies- en Consultatiecommissie (SEACO).

Op 19 november 2020 hebben de vier provinciale SER’en een gezamenlijk advies aangeboden aan SER-voorzitter Mariëtte Hamer. Zij zal het advies meenemen in het middellangetermijnadvies van de landelijke SER. In het advies wijzen de provinciale SER’en op de risico’s van regionale tweedeling. En vragen zij de landelijke SER en het Kabinet om brede welvaartsgroei in alle regio’s meer centraal te stellen en om specifiek regionaal maatwerk in het (nieuwe) Kabinetsbeleid. Op dit moment is het huidige landelijke beleid vaak teveel toegesneden op de dichtbevolkte gebieden van ons land en de (Randstad)regio’s. In het advies van de provinciale SER’en worden de volgende drie speerpunten geformuleerd:

  • structurele inzet op een duurzame economie;
  • naar een wendbare en inclusieve arbeidsmarkt en samenleving;
  • extra aandacht voor de kwaliteit van leven.

Bovendien wijzen de regionale SER’en op de mogelijkheden van regionale experimenteerruimte en pilots, mede in het kader van de grote maatschappelijke transities op het gebied van klimaat, energievoorziening en circulaire economie. De regionale SER’en stellen een differentiatie van het regionaal economische beleid voor, dat is gericht op de versterking van het arbeidsmarktbeleid, ondernemersklimaat en innovatiebeleid in de regio’s.

Het kan geen toeval zijn, dat in de aanloop naar de verkiezingen in maart 2021 ook in politiek Den Haag sprake is van een herontdekking van de regio’s. Zo kiest het CDA in haar nieuwe verkiezingsprogramma ‘Zorg voor elkaar’ expliciet voor de ‘perifere’ regio’s, hetgeen onder andere is uitgewerkt in woningbouwplannen, betere (internationale) treinverbindingen naar Noord-Nederland en Oost-Nederland, spreiding van overheidsorganisaties en sterke regionale economische clusters. En er zou zelfs een minister Regionale Ontwikkeling moeten komen om ervoor te zorgen dat krimpregio’s ook groeiregio’s kunnen worden.

Medio 2020 constateerde de Rabobank dat achterblijvende regio’s door de coronacrisis veel harder worden getroffen dan de grootstedelijke regio’s in de Randstad. En daardoor worden de bestaande regionaal economische verschillen en contrasten tussen de Randstad en regio’s in de Achterhoek, Friesland, Groningen, Limburg, Twente, Zeeuws Vlaanderen en Zuidoost-Noord-Brabant verder aangescherpt. Overigens blijken regio’s zoals Foodvalley (Ede-Wageningen) en Regio Zwolle het ook tijdens de coronacrisis relatief goed te doen.

Zoals het bekende gezegde luidt, kun je van mensen in je directe omgeving vaak meer hulp verwachten. Dit geldt feitelijk ook voor (buur)regio’s, en zeker op de schaal van Nederland. Wie investeert in andere regio’s en andere regio’s ook het beste gunt, zal spoedig ontdekken dat hij/zij daar zelf beslist niet slechter van wordt. Maar je gaat het pas zien, als je het doorhebt!

Harry Webers
Voorzitter SER Overijssel

- Advertentie -