Raadgevend ingenieursbureau Witteveen+Bos vervult nationaal en internationaal opdrachten op het vlak van infrastructuur, water, milieu en bouw. Hier een drietal aansprekende projecten waarmee het Deventer bedrijf zijn visitekaartje afgeeft.

Werken aan een veiliger Jakarta
Door het onttrekken van grondwater voor de drinkwatervoorziening zakt het noordelijk deel van Jakarta tussen de 7,5 en 17 centimeter per jaar. Hierdoor neemt het aantal overstromingen vanuit zee en de rivieren steeds verder toe. Een Nederlands consortium onder leiding van Witteveen+Bos (hoofdaannemer), Grontmij en Kuiper Compagnons ontwikkelde in 2013 een integraal masterplan voor bescherming van de stad. Een jaar later werd de eerste paal voor een nieuwe zeemuur geslagen. Momenteel wordt de bestaande zeewering versterkt voor een veiliger bestaan van de 4 miljoen mensen die erachter wonen. In de komende decennia volgt de bouw van een dam in de baai van Jakarta, met daarachter een zoetwaterreservoir en diverse eilanden voor stedelijke uitbreiding. De dam keert de zee en helpt de waterspiegel voor de stad te verlagen, zodat rivieren makkelijker van hun water afkomen. Het zoetwaterbekken dient als bron van drinkwater en maakt grondwaterwinning overbodig. De ontwikkeling van de eilanden draagt bij aan de financiering van het project.

Rotterdam optimaal bereikbaar
De bereikbaarheid van Rotterdam is nog niet optimaal en investeringen in nieuwe wegen zijn noodzakelijk. De Nieuwe Westelijke Oeververbinding (NWO), ook wel bekend als de Blankenburgverbinding, verbindt de A15 Maasvlakte/Mainport Rotterdam met de A20 Westland/ Haaglanden. Een goede bereikbaarheid bevordert de economie van deze regio. Witteveen+Bos voert voor Rijkswaterstaat de planuitwerking en een deel van de realisatievoorbereiding uit. Dit betreft het ontwerpen van de verbinding, het verzorgen van het ontwerp-tracébesluit en tracébesluit, allerlei onderzoeken in het gebied en het opstellen van een deel van het aannemerscontract. In het ontwerp worden bovendien wensen van overheden en beheerders meegenomen om de Blankenburgverbinding goed in te passen in het gebied. Inmiddels is de planvorming gereed en wordt het project aanbesteed.

Rioolwaterzuivering als energieleverancier
Witteveen+Bos helpt waterschap Vechtstromen zijn duurzame energieambities te verwezenlijken. Met de Energiefabriek Hengelo krijgt het waterschap de mogelijkheid in de eigen energiebehoefte te voorzien en daarnaast energie te leveren aan de omgeving. Om de energieproductie van de rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) Hengelo te verhogen, is de bestaande slibverwerking uitgebreid met een Cambi TDH-installatie (Thermische Druk Hydrolyse). Hierdoor wordt het slib beter afbreekbaar en wordt er meer biogas geproduceerd bij het vergisten van het slib. Momenteel wordt de slibverwerking van het waterschap gecentraliseerd en de energieopwekking op de zuivering uitgebreid. Hiermee wordt de rwzi zelfvoorzienend en kunnen met het overschot aan biogas 3.500 huishoudens van energie worden voorzien. Witteveen+Bos is betrokken bij de technologische ondersteuning en de contractbegeleiding. Daarnaast is het bureau verantwoordelijk voor het definitief ontwerp voor de inpassing van de TDH-installatie op de rwzi. De installatie is inmiddels operationeel.

- Advertentie -