Pensioen staat de laatste tijd geweldig in de belangstelling. Dat heeft niet alleen te maken met de wijzigingen die op stapel staan ( per 1 januari 2015) en de wijzigingen die reeds met ingang van 2014 zijn ingevoerd. De mensen zijn meer pensioenbewust geworden! Het pensioen is verworden tot een echte arbeidsvoorwaarde. Ik zet een aantal wijzigingen die per 1 januari a.s. zullen ingaan voor de werkgevers onder u op een rij.

In juni 2014 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het pensioenakkoord waarvan de belangrijkste wijzigingen zijn:

• De maximale opbouwpercentages worden verder verlaagd
Met ingang van 2015 geldt een opbouwpercentage van 1,875% (voorheen 2,15%) (voor pensioen op basis van middelloon). Voor pensioen op basis van eindloon wordt het opbouwpercentage verlaagd tot 1.657% Ook voor beschikbare  premieregelingen zullen de maximaal toegestane percentages verder worden verlaagd in 2015

• Maximaal pensioengevend inkomen € 100.000,-.
Boven een salaris van € 100.000 kan geen pensioen meer worden opgebouwd. Voor mensen met een hoger inkomen wordt het wel mogelijk gemaakt om op vrijwillige basis fiscaal vriendelijk bij te sparen via een nettolijfrente      oudedagsvoorziening.

Toestemming aanpassen arbeidsvoorwaarden

Een wetswijziging betekent niet automatisch een mogelijkheid tot eenzijdige wijziging van de pensioenregeling door de werkgever. Vaak betekent een aanpassing van de regeling een verslechtering van de pensioenopbouw (secundaire arbeidsvoorwaarde) voor uw werknemers. Dit betekent dat het nodig is om uw medewerkers en de ondernemingsraad (OR) om instemming te vragen voor de wijzigingen.

De mate waarin een ondernemingsraad (OR) momenteel instemmingsrecht heeft bij het wijzigen van een pensioenregeling hangt af van het type pensioenuitvoerder: verzekeraar, premiepensioeninstelling, ondernemingspensioenfonds of bedrijfstakpensioenfonds. Het kabinet wil het onderscheid in instemmingsrecht naar type pensioenuitvoerder laten vervallen. Dit zou betekenen dat een werkgever te allen tijde instemming van de OR nodig heeft voor elk besluit tot vaststelling, wijziging of intrekking van een pensioenregeling. Dit geldt overigens niet voor besluiten die voortvloeien uit een CAO of een arbeidsvoorwaardenregeling van een publiekrechtelijk orgaan.

Wordt de pensioenregeling in uw onderneming op 1 januari 2015 bovenmatig door het pensioenakkoord? Dan moet de pensioenregeling vanaf dat moment worden versoberd. Dat betekent dat er minder premie mag worden betaald. De werkgever is niet verplicht om de lagere premie’s aan werknemers terug te geven. Maar het ligt wel in de verwachting dat de verlaging van de pensioenlasten in de onderhandelingen over de arbeidsvoorwaarden een belangrijke rol gaat spelen. Werknemers kunnen namelijk gaan onderhandelen over het inzetten van de vrijgekomen premieruimte voor andere arbeidsvoorwaarden.

Pensioencommunicatie

Op 27 juni 2014 heeft de ministerraad het wetsvoorstel pensioencommunicatie voor advies naar de Raad van State toegezonden. Het wetsvoorstel bevat regels voor pensioeninformatie waarmee deelnemers beter in staat moeten zijn om een goede financiële planning voor de oude dag te maken.

Daarbij staan de antwoorden van drie vragen centraal:

1. Hoeveel krijg ik?
2. Is dit genoeg?
3. Wat moet ik doen als dit niet genoeg is.

Rol werkgever

Volgens het wetsvoorstel wordt de werkgever het eerste aanspreekpunt van de werknemer voor zijn pensioenvragen. Dit geldt bij indiensttreding, gedurende de diensttijd en bij uitdiensttreding. De werkgever is verantwoordelijk voor informatieverstrekking over de inhoud van de pensioenregeling. De wet regelt voorts dat de werkgever tijdig de relevante gegevens bij de pensioenuitvoerders aanlevert. U dient goed op de hoogte te zijn van uw pensioenregeling en die te kunnen uitleggen aan uw werknemers.

- Advertentie -