Het concept klinkt even simpel als doeltreffend. Ondernemers kunnen zich inschrijven voor advies om hun bedrijfsvoering energiezuiniger te maken en te verdienen aan duurzaamheid. Een onafhankelijke energieadviseur brengt de huidige situatie van het bedrijf in kaart en draagt oplossingen aan. De ondernemer bepaalt of hij of zij het advies opvolgt, met welke maatregelen en door wie uitgevoerd.

De Regio Noord-Veluwe volgt met dit initiatief het streven van de Nederlandse regering om in 2050 energieneutraal te zijn. Om dit doel te bereiken hebben diverse partijen de handen ineen geslagen. Het is alle partijen wel duidelijk dat er nog een lange weg te gaan is.

Energieneutraal
Simon Miske is programmaleider van IGEV (Innovatiecentrum Groene Economie Noord-Veluwe). Hij begint zijn uitleg met de vaststelling dat energiebeheer simpelweg geld oplevert voor de ondernemer. “Het uitgangspunt van ons initiatief is het landelijk streven naar energieneutraliteit in 2050. Dat betekent dat er dan een balans moet zijn tussen de duurzame energie die in Nederland wordt opgewekt en het totale energieverbruik. Als we kijken naar de situatie op dit moment, wekken we in de regio Noord-Veluwe ongeveer vier á vijf procent van de benodigde energie duurzaam op. Dat betekent dat we nog heel wat werk moeten verzetten om ons doel te halen.”

Interesse wekken
Ronald Cleijsen is directeur en grootaandeelhouder van TFG Holding in Nun speet, waar onder meer Wivé Techniek onderdeel van is. Als voorzitter van Bedrijvenkring Nunspeet bracht hij de bedrijvenkringen in de regio samen in het Noord-Veluws Ondernemers Overleg (NVOO). Van daaruit ontstond de ‘Agenda voor de Toekomst’ en De Diamant van Midden-Nederland. Ronald Cleijsen is vicevoorzitter van De Diamant, waarin overheid, onderwijs en ondernemers samenwerken om de regionale economie te versterken. Duurzaamheid is een van de speerpunten. “Veel ondernemers waren in de jaren die achter ons liggen vooral druk met overleven,” zegt hij. “Nu zijn ze weer bezig met het pakken van kansen. Energiebesparing staat nog niet heel hoog op de prioriteitenlijsten. We moeten dus interesse wekken. Een van de manieren is om bedrijven die binnen de doelgroep van de milieuwet vallen erop te wijzen hoe zij aan die wet kunnen voldoen.”

Simon Miske: “Bedrijven gebruiken veel energie. Zij dra gen ook voor een groot gedeelte bij aan de uitstoot van broeikasgassen. Dat brengt ongewenste klimaatveranderingen teweeg. Energiezuinige bedrijfsvoering levert substantiële kostenbesparingen op. Dus is het logisch dat steeds meer bedrijven hiervoor kiezen. Wij richten ons in de eerste plaats op de ondernemingen die moeten voldoen aan de Wet milieubeheer.

Die doelgroep bestaat uit bedrijven die jaarlijks meer dan 25.000 m3 gas en/of 50.000 kWh elektriciteit gebruiken. Op de Noord-Veluwe gaat het om ongeveer 1800 bedrijven.”

Ronald Cleijsen: “Daarnaast zijn er veel ondernemingen die niet tot deze doelgroep behoren. Ook voor deze bedrijven is het aanbod van dit project interessant. Zij zijn van harte welkom om mee te doen.”

Onafhankelijk en integraal advies
“Om aan de wettelijke verplichting te voldoen, moeten de bedrijven met een hoger energiegebruik alle energiebesparende maatregelen nemen die binnen vijf jaar terugverdiend kunnen worden,” zegt Simon Miske. “Ik ben er geen voorstander van om maatregelen af te dwingen met handhaving. Wij hebben er in dit project voor gekozen om ondernemers eerst goed van informatie te voorzien en dan met een aantrekkelijk aanbod te komen. De eerste stap is een onafhankelijk, integraal en gedegen energieadvies over de gehele bedrijfsvoering. Wij leveren een objectief en neutraal advies door onafhankelijke deskundigen.”

“Deze aanpak is ontwikkeld door de Stichting Energieke Regio,” vertelt Hubald van Ark, community banker bij Rabobank Noord-Veluwe. “Deze stichting begon hiermee in Zuid-Holland. Deze aanpak is landelijk uitgerold. Het adviesrapport bestaat uit drie typen adviezen. Wat een ondernemer op korte termijn kan terugverdienen, op middellange termijn en op langere termijn. Nog niet zo heel lang geleden hadden bijvoorbeeld zonnepanelen een terugverdientijd van 25 jaar, tegenwoordig is dat tussen de zeven en negen jaar. Als financieel deskundige zeg ik dan: de spaarrente levert momenteel niet veel op. Het rendement op zonnepanelen is vele malen hoger.”

Ronald Cleijsen: “Het is een tweetrapsraket. We richten ons in eerste instantie op vermindering van het energiegebruik. Daarna op het duurzaam opwekken van energie. Dat is volgens mij de juiste volgorde. Want anders kun je de situatie krijgen dat in Nederland de energie naar be hoefte duurzaam opgewekt wordt, terwijl die behoefte nog veel te groot is.”

Financiële regelingen
Ondernemers die willen investeren in energiebesparing en/of energieopwekking kunnen in aanmerking komen voor ondersteuningsregelingen. Hubald van Ark legt uit: “Er zijn een heleboel regelingen die ervoor zorgen dat investeren in energiemaatregelen betaalbaar wordt. Er zijn er zelfs zoveel dat je kunt spreken van een oerwoud aan subsidies en financieringsmogelijkheden. Er zijn gemeenten die duurzaamheidsleningen verstrekken, er zijn provinciale regelingen en landelijke regelingen. Banken bieden groenfinancieringen aan en er zijn fiscale voordelen te behalen met duurzame investeringen. Advisering over deze mogelijkheden maakt onderdeel uit van het project. Onze deskundigen weten de weg in het oerwoud.” Simon Miske: “Al deze mogelijkheden worden in het advies doorgerekend. Daarom kan een ondernemer op basis van dit advies ook echt een investeringsbesluit nemen.”

Waardevastheid
Op de Noord-Veluwe zijn er veel oudere bedrijfspanden. Alle banken hebben daar volgens Hubald van Ark zorgen over. “Ook omdat de overheid heeft aangekondigd dat alle bedrijfspanden op termijn energielabel C moeten hebben. Mijn vermoeden is dat er in onze regio meer bedrijfspanden met energielabel F zijn dan met label C. Het vergt een forse investering om een bedrijfsgebouw van label F naar label C te krijgen. Banken houden met hun financieringen al rekening met het energielabel. Het gaat namelijk om waardevastheid. Bij nieuwbouw spelen overigens soortgelijke aspecten een rol. Onze bank wil een klant met nieuwbouwplannen graag laten profiteren van een groenfinanciering, maar dan moet het bouwkundig wel kloppen. Ik zit zelfs regelmatig met architecten aan tafel om het te hebben over zonnepanelen en over warmte- en koudeopslag. Helaas kom ik nog architecten tegen die puur kijken naar de esthetiek van een gebouw en te weinig naar de toekomstbestendigheid. Terwijl dat toch behoorlijk bepalend is voor de waardevastheid van een pand.” Simon Miske: “De ervaring is dat ondernemers die de eerste besparingen gerealiseerd hebben, enthousiast worden om ook volgende stappen te zetten. Om het bedrag van de energierekening verder te laten dalen. Maar ook inderdaad met het oog op de waardevastheid of de waardevermeerdering van het bedrijf. Zo beschouwd is een ondernemer die geen gebruik maakt van ons aanbod een dief van zijn eigen portemonnee. Dit project is dit jaar net voor de zomervakantie gestart, met bijeenkomsten voor ondernemers en voor accountants. We hebben de ambitie dat in 2020 alle bedrijven die behoren tot de doelgroep voldoen aan de energiebesparingseisen van de Wet milieubeheer en dat minimaal 20% extra stappen heeft gezet. Ik ben dan ook blij dat alle bedrijvenkringen op de Noord-Veluwe het belang inzien van energiebesparing en zich actief inzetten voor dit project.”

Aanzienlijk meer voordelen
Hubald van Ark: “En de winst is groter dan de besparing op de energierekening. Dat voordeel is wel het meest helder, maar er zijn aanzienlijk meer voordelen. Zoals het comfort in het bedrijfspand. Het is logisch dat de werkomstandigheden verbeteren als het bijvoorbeeld niet meer tocht in het pand. En de concurrentiepositie wordt sterker door duurzaamheidsmaatregelen.”

Ronald Cleijsen: “Dat merk je bijvoorbeeld in aanbestedingstrajecten. En binnen ketens spreken bedrijven elkaar aan op duurzaamheid. Vergelijk het met ISOcertificering. Twintig, dertig jaar geleden was dat moeilijk en ingewikkeld. Nu is het vanzelfsprekend dat je geen zaken doet met een bedrijf dat niet ISO-gecertificeerd is. Voor mij is die parallel duidelijk. We krijgen steeds meer de bewustwording dat als we willen blijven genieten van onze planeet, we daar heel zuinig op moeten zijn. Het is uiteindelijk een kwestie van mentaliteit. Elke ondernemer dient te beseffen dat hij midden in de samenleving staat en zijn verantwoordelijkheid moet nemen.”

- Advertentie -